Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Ministar, Zoran Đorđević

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA
zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Ministar bez portfelja, Slavica Đukić-Dejanović 

Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratile su se za pomoć brojne zaposlene porodilje, jer su počev od 01. jula 2018.godine, drastično oštećene primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 50/2018), kao i Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) u smislu umanjenja naknade zarade radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Članom 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1. do 3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.

Članom 7. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom propisano je da se obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Stavom 4. istog člana propisano je da se mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate dobija deljenjem zbira osnovica iz stava 1. ovog člana sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Članom 14. stav 1. navedenog pravilnika propisano je da obračun osnovice ostalih naknada, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa na prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Podsticajne mere za poboljšanje poražavajuće demografske situacije, ne mogu se rešiti na način da se proširi krug korisnika prava (što apsolutno podržavamo), a da se istovremeno ošteti najveći broj zaposlenih porodilja, time što se povećava obračunski period na 18 meseci, sa kojim brojem se deli zbir osnovica bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Napominjemo da organi uprave ne obračunavaju mesečnu visinu osnovice na način kako je to propisano, već primera radi u rešenjima utvrđuju potpuno nezakonito dve osnovice, jednu za porodiljsko odsustvo, a drugu za odsustvo radi nege deteta, gde period kada je zaposlena bila na porodiljskom uračunavaju u period od 18 meseci smatrajući da za taj period zaposlena nije imala zaradu, odnosno platu, pa se dobija daleko manji prosek od proseka koji je zaposlena imala za vreme korišćenja porodiljskog odsustva.

Dokaz koji ide u prilog našim tvrdnjama, dostavljamo u prilogu.

Prema pogrešnom tumačenju organa uprave, za posebnu negu deteta za zaposlene koje su koristile odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, kao i nege deteta, uračunava se samo period od maksimalno 6 meseci rada, što je apsurd i zaposlene porodilje će biti DRASTIČNO OŠTEĆENE.

Zbog svega navedenog, APELUJEMO DA HITNO IZDATE UPUTSTVO ORGANIMA UPRAVE O NAČINU OBRAČUNAVANJA VISINE MESEČNE OSNOVICE ZA TRUDNICE, PORODILJE, NEGU DETETA, KAO I POSEBNU NEGU DETETA.

Takođe, zahtevamo da se po HITNOM POSTUPKU IZMENI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM, na način da se predvidi minimalni iznos visine osnovice, i da se uračunava prosek u predhodnih 18 meseci na osnovu efektivnog rada zaposlenih. Ukoliko je zaposlena radila kraći vremenski period, prosek bi trebalo da se deli sa efektivnim vremenom provedenim na radu.

Na način kako je to propisano, pokušavajući da sprečite zloupotrebe, OŠTETILI STE BROJNE ZAPOSLENE PORODILJE!!!

Pojačajte inspekcijsku kontrolu i time sprečite zloupotrebe!

Izmenite pozitivne propise, POBOLJŠAJTE POPULACIONU POLITIKU I KATASTROFALNU DEMOGRAFSKU SITUACIJU!

Nadamo se da će se obistiniti obećanje ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović da STANDARD ŽENE KOJA JE TRUDNA ILI KOJA NEGUJE SVOJE DETE TREBA DA BUDE TOKOM TOG PERIODA ONAKAV KAKAV JE BIO I KADA JE RADILA!

Očekujemo da ovaj opravdani zahtev Sindikata uzmete u razmatranje i po hitnom postupku pristupite izmeni pozitivnih propisa i izdavanju navedenog uputstva radi otklanjanja nepravilnosti i sprečavanja daljeg nanošenja štete zaposlenim porodiljama.

Predsednik
dr Zoran Savić

Da se upoznamo

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019 

pdfico

Zakon o zdravstvenom
osiguranju 2019

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
zdravstvo 2019

pdfico

Poseban kolektivni ugovor
socijalna zaštita 2019

 

pdfico

Statut Sindikata zaposlenih

u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

 

pdfico

Pravilnik o pozajmicama
sindikalnim organizacijama

 

pdfico

Pravilnik o dodeli
pomoći članovima

 

 

 

 

link zdravko

zdravlje 103

zasto ovaj sindikat

flajer szv

Sekcija mladih

obrazac prijave nasilja

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com