Sedma sednica POS-a u proširenom sastavu i seminar, održani su u Plavu u periodu od 25. – 28.maja 2022.godine.
U uvodnom izlaganju dr Dunja Civrić, predsednica Pokrajinskog odbora, informisala je prisutne o aktivnostima sindikata u prethodnom periodu. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti radne grupe za rešavanje statusa Ustanove zajedničkih poslova instituta Sremska Kamenica. Ona je istakla da je namera Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Instituta za onkologiju i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine da se pokrene inicijativa za izmenu i dopunu Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kojom bi se i ova Ustanova uvrstila u Plan mreže.
Upoznala je prisutne i sa aktuelnim promenama koje se odnose na tehničko servisiranje rada Pokrajinskog odbora. Takođe je navela da je u štampi i letak SSO-SSF koji je preveden na rumunski jezik i koji će biti podeljen na narednoj sednici.
Izveštaje o radu u prethodnom periodu, su podneli predsednici okružnih odbora, koji su ukazali na probleme sa kojima se susreću u radu, od nepriznatih koeficijenata za pojedine grupe poslova u tehničkim službama do dugovanja po osnovu neisplaćenih putnih troškova zaposlenima u pojedinim ustanovama. Predsednica POS-a je obavestila prisutne da je Sindikalna organizacija Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ iz Kovina, takođe podnela Inicijativu za izmenu i korigovanje koeficijenata za zaposlene koji obavljaju poslove magacionera / ekonoma i spremačica/servirke.
Izveštaj o dešavanjima u oblasti socijalne zaštite, podneo je LJ.Ilić,
Nakon sednice, održan je seminar na temu „ Povećanje sindikalnog aktivizma i broja članova Sindikata“.

Pos 7 2022