Čuvamo tvoja prava
Borimo se za tvoju platu
Neka nas bude i više

Novi Sad, 9.maj 2016. godine

Na prvoj sednici za mandatni period 2016.- 2021. godine konstituisan je Pokrajinski odbor, koji ima 31 člana. Za potpredsednika Pokrajinski odbor je izabrao Stevu Malića, predsednika JSO Kliničkog centra Vojvodine i za sekretarku  Jadranku Jakšić, stručnog saradnika u Veću SSSV.
U fokusu rasprave na sednici bili su aktivnosti sindikata na očuvanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih. Članovi Pokrajinskog odbora su u raspravi insistirali na rešavanju  nelikvidnosti apotekarskih ustanova i očuvanju radno-provnog položaja zaposlenih.  Ocenjeno je da je zaposlenima u apotekarskim ustanovama potrebna snažnija sindikalna podrška. Članovi POS su zahtevali organizovanje  protestnog okupljanja pred nadležnim institucijama RS.
Ukazano je  i na problem isplate otpremnina u prvom krugu racionalizacije, kada je deo  naših članova oštećen zbog  primene januarskog proseka kao osnovice.
Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i  usvojili Plan rada Pokrajinskog odbora za 2016. godinu. Prioritetna aktivnost Pokrajinskog odbora tokom 2016. godine biće očuvanje i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kroz: praćenje primene zakona i njihovog uticaja na zaposlene, zahteve za povoljniju zakonsku regulativu  i pregovore sa socijalnim partnerima na svim nivoima vlasti. Istovremeno, Pokrajinski odbor će svoju aktivnosti usmeriti i na praćenje primene kolektivnih ugovora, uz zahtev za doslednu primenu ugovorenih prava.
Pokrajinski odbor je usvojio i Plan materijalno- finansijskog poslovanja Sindikata za tekuću godinu, vodeći računa o predviđenim aktivnostima Sindikata i planiranom prilivu sindikalne članarine.
Za članovi Komisije za pomoć članovima Sindikata izabrani su: Vesna Avdić, SO Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine; Aleksandra Rankov, SO Opšta bolnica Kikinda i Miodrag Stojković, predsednik Sremskog okružnog odbora.
Za članove Komisije za pozajmice sindikalnim organizacijama izabrani su: Dušan Lazić, SO Dom zdravlja Inđija; Vojislav Živković, SO Dom zdravlja Bačka Topola i Perko Žarković,  SO Gerontološki centar Novi Sad
Za  članove Veća SSSV  izabrani su: Milan Popov, predsednik Severno-banatskog okružnog odbora; Milisav Stojković, predsednik Srednje-banatskog okružnog odbora i Saša Đašić, predsednik Severno-bačkog okružnog odbora.
Istovremeno sa održavanjem konstitutitivne sednice Pokrajinskog odbora, održane su konstitutivne sednice Nadzornog odbora i Statutarne komisije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Za predsednicu Nadzornog odbora izabrana je Koviljka Belandžić, SO Dom zdravlja Kula, a za predsednika Statutarne komisije Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova Sremska Kamenica.

IMG 1468    IMG 1473

Beograd, 22.04.2016. godine
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorilo Sindikatu na zahtev koji smo im uputili vezano za poštovanje zakona i uvećanje plate svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 3%.
Navedeno ministarstvo je prosledilo zahtev Sindikata na dalje postupanje Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Sindikat nastavlja sa aktivnostima radi realizacije ovog zahteva.

Zahtev Sindikata   preuzmi fajl

Odgovor Ministarstva za rad   preuzmi fajl

Beograd, 7.04.2016. godine

Ovogodišnji SVETSKI DAN ZDRAVLJA je posvećen šećernoj bolesti.
U Srbiji oko 470.000 osoba živi sa dijabetesom, a ako se tome doda još 40 odsto obolelih kod kojih dijabetes još nije otkriven, ukupan broj obolelih od šećerne bolesti u Srbiji procenjuje se na 760.000. Veliki broj osoba s dijabetesom ne zna da ima ovu bolest, a otkriva je slučajno kada već postoje komplikacije, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, bubrega, oka ili nervnog sistema.

Beograd, 5.04.2016. godine
Nakon više upućenih urgencija i obavljenih sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih organa, usvojen je zahtev Sindikata i otpočela je isplata novčanih naknada za zaposlene koji su se dobrovoljno prijavili za prestanak radnog odnosa shodno članu 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Isplata je otpočela za zaposlene sa kojima je sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen u februaru 2016. godine.

Održavanjem  Skupštine  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, 31. marta 2016. godine u Novom Sadu, završene su izborne aktivnosti  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije  na teritoriji AP Vojvodine.
 U radu Skupštine učestvovao je 81 delegat  i gosti:  dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, sa saradnicima; Ljubisav Orbović, predsednik SSSS; Goran Milić, predsednik SSSV; dr Radmila  Obrenović, predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za grad Beograd i  Mirjana Januzović, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Delegati Skupštine razmotrili su i usvojili Poslovnik o radu Skupštine; Izveštaj o radu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u prethodnom mandatnom periodu, sa finansijskim izveštajem; izveštaje Nadzornog odbora i Statutarne komisije, kao i  Programske zadatke Sindikata za naredni mandatni period.
U obraćanju delegatima Skupštine dr Civrić je istakla da su  izveštajni period obeležile značajne promene radno pravnih odnosa, kao posledica restriktivnih zakona i neefikasnost pravnog sistema u zaštiti pojedinačnih i kolektivnih prava zaposlenih. Povećan je broj nezaposlenih,  uz rastući strah zaposlenih za očuvanje radnog mesta. Mandatni period obuhvatao je  vreme u kome su se zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti suočili sa realnim padom zarada od 2011. godine, solidarnim porezom, smanjenjem nominalnih zarada za 10%,  strahom od gubitka posla zbog racionalizacije, povećanjem obima posla.
Očuvanje radnih mesta, materijalnog statusa, decenijama sticanih radnih i socijalnih prava i stvaranje mogućnosti za dostojanstven i stručan rad bili su u fokusu delovanja Sindikata. Realizovana su sve aktivnosti Pokrajinskog odbora, predviđene godišnjim planovima i stvorena solidna materijalna osnova za kvalitetan rad.
Delegati Skupštine su verifikovali izbor članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za naredni mandatni period.
Za predsednicu Pokrajinskog odbora za naredni mandatni period delegati Skupštine izabrali su   dr Dunju Civrić, dosadašnju predsednicu.
Za članove Nadzornog odbora Sindikata za naredni mandatni period izabrane su Koviljka Belandzić, SO Dom zdravlja Kula; Vanja Ljubinković, Klinički centar Vojvodine i Gordana Medić,  SO Dom zdravlja Temerin.
Za članove Statutarne komisije Sindikata za naredni mandatni period izabrani su  Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova; Vukan Sikimić, SO Dom zdravlja Kovin i Jasmina Caranović, SO Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad.
dr Zoran Savić, dosadašnji predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predložen je za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u narednom mandatnom periodu.

skupstina 2016      skupstina 2016  2

Foto galerija na našoj Fejsbuk stranici (klikom na Fejsbuk ikonicu u gornjem desnom uglu) 

Beograd, 22.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET: ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANJE RADI OČUVANJA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i ovlašćeni predstavnici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke. Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova.
Zaključeno je da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.
Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Z A H T E V A

Opširnije: Zahtev - Apotekarske ustanove

Beograd, 21.03.2016. godine

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
PREDMET:ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) za zaposlene u Zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Navedeno se odnosi na medicinske sestre/tehničare hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da navedeni zaposleni u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da se dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži.
Napominjemo da smo Vam već uputili zahtev za izmenu navedene uredbe o koeficijentima za vozače hitne medicinske pomoći.
Sindikat očekuje da će se na ovaj način sačuvati postojeće plate i dostignuti nivo prava svih zaposlenih u navedenim službama do početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Očekujemo Vaše postupanje no iskazanom zahtevu i hitnu izmenu Uredbe.
S poštovanjem,
Dr Zoran Savić

Zahtev za hitnu izmenu Uredbe o koeficijentima   preuzmi fajl

Beograd, 18.03.2016. godine

Na zahtev našeg Sindikata danas je održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored naših predstavnika, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici RFZO i direktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Na sastanku su razmatrani problemi zaposlenih u zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Zauzet je stav da se sačuvaju postojeće plate i dostignuti nivo prava svih zaposlenih u navedenim zdravstvenim ustanovama i dogovorene dalje aktivnosti na realizaciji ovog cilja.
S tim u vezi, Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

Beograd, 17.03.2016. godine

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA
OMOGUĆENA ISPLATA PLATA I FUNKCIONISANJE USTANOVA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI

Na zahtev našeg Sindikata Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-464/2016 od 23.01.2016. godine kojim se omogućava isplata plata i putnih troškova zaposlenima u zdravstvenim ustanovama čiji su računi u blokadi.
Takođe, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-2248/2016 od 03.marta 2016. godine, kojim je data saglasnost da RFZO asignacijom izmiruje obaveze prema zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže kojima su blokirani računi, a na osnovu dospelih obaveza prema poveriocima (za isporučene lekove, medicinska sredstva i dr.).
Dopis Ministra zdravlja upućen našem Sindikatu.   preuzmi fajl

 

 

Beograd, 14.03.2016. godine
USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA VEZANO ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA
Republički fond za zdravstveno osiguranje je odgovorio na dopis Sindikata broj 41/16 od 02.03.2016. godine koji se odnosi na zahtev Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u skladu sa PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

RFZO je potvrdio da će postupiti u skladu sa zahtevom Sindikata i dopisima Ministarstva zdravlja i da će se sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima isplaćivati u skladu sa PROSEKOM ZARADE IZ STATISTIČKIH PODATAKA IZ DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE.
Zahvaljujemo članstvu na iskazanoj podršci i strpljenju, a nadležnim državnim organima na uvažavanju opravdanog zahteva Sindikata.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti dopis koji je RFZO uputio predsedniku našeg Sindikata, kao i dopis koji je RFZO uputio svim filijalama i Pokrajinskom fondu.

Dopis predsedniku Sindikata  preuzmi fajl

Dopis RFZO  preuzmi fajl

Beograd, 11.03.2016. godine

U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata u četvrtak, 10. marta 2016. godine, održan je sastanak predsednika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i predsednici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke.
Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova.
Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.
Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova. Ukoliko bi se apotekarske ustanove privatizovale na način kako je predloženo navedenim zakonom, nesumnjivo bi se dalje urušio radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama.
Sindikat zahteva izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
Iskazana je velika podrška zaposlenima u Apoteci Pančevo da istraju u svojim zahtevima i biće im pružena sva neophodna pomoć u sindikalnim aktivnostima.
Nakon što sa terena pristignu primedbe, izvršiće se sublimacija svih primedbi vezano za Zakon o apotekarskoj delatnosti, a nakon toga iste ćemo uputiti Farmaceutskoj komori Srbije.
Sindikat će nastaviti sa aktivnostima vezanim za očuvanje radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama i tim povodom se obratiti nadležnim državnim organima.

Beograd, 3.03.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
v.d. direktora, dr Verica Lazić

PREDMET:ZAHTEV ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Poštovani,
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za poštovanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) u delu koji propisuje pravo zaposlenih na isplatu jubilarnih nagrada.
Članom 105. stav 6. propisano je da isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine.
Republički fond za zdravstveno osiguranje za ovu namenu je u čitavoj 2015. godini prebacivao manje novčanih sredstava zdravstvenim ustanovama od onih koja su propisana navedenim članom.
Dakle RFZO je neovlašćeno sam tumačio član 105. stav 6. PKU na štetu zaposlenih, na način da je zdravstvenim ustanovama, a time i zaposlenima isplaćivan prosek zarade isplaćen u novembru 2014. godine, dakle iznos od 60.982,00 dinara, a ne prosek zarade isplaćen u decembru 2014. godine koji iznosi 68.739,00 dinara. Na ovaj način zaposleni koji je u 2015.godini stekao pravo na isplatu jubilarne nagrade za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu primio je 11.635,50 dinara manje nego što je predviđeno PKU. U 2016.godini poslodavac je u obavezi da isplati jubilarnu nagradu u skladu sa prosečnom zaradom isplaćenom u decembru 2015.godine koja iznosi 70.763 dinara, a RFZO prebacuje sredstva u daleko nižem iznosu od 60.913,00 dinara.
Podsećamo da je Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU dala tumačenje broj 110-00-00155/2015-05 od 08.februara 2016. godine kojim se potvrđuje da se jubilarna nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenih u radnom odnosu isplaćuje u skladu sa prosekom zarade iz decembra meseca prethodne godine, nezavisno od toga kada se statistički podaci o zaradi objavljuju. Navedena komisija je isključivo nadležna za tumačenje PKU, a navedeno autentično tumačenje je svojom sadržinom vezano za normu koja je doneta i stupila na snagu, te se shodno tome ovo tumačenje primenjuje od dana stupanja na snagu PKU, o čemu je Komisija takođe zauzela stav.
Uprkos svemu navedenom, RFZO i dalje postupa suprotno odredbi PKU i navedenom tumačenju koje je njegov sastavni deo i prebacuje novčana sredstva zdravstvenim ustanovama u skladu sa prosekom zarade za novembar mesec predhodne godine.
U eventualnim sudskim postupcima za naplatu razlike nespornih potraživanja zaposlenih sve troškove bi snosio poslodavac, odnosno zdravstvena ustanova, a to dalje može urušiti zdravstveni sistem.
Očekujemo Vaše hitno postupanje shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata, kako bi se u najkraćem mogućem roku ispravila nepravda prema zaposlenima.
S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić

Zakon o platama u javnom sektoru, koji je juče usvojio parlament, omogućiće da zaposlenima u tom sektoru budu vraćena prava koja nisu imali godinama, poput toplog obroka i regresa, izjavio je predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Zoran Savić.
"Ne mogu da kažem da li je ova verzija i konačna, i da možda nešto nije promenjeno u amandmanima, ali ako je usvojen onaj tekst koji smo mi dogovarali na Socijalno-ekonomskom savetu i sa premijerom i koji je vlada usvojila, sindikati mogu da budu zadovoljni zato što smo posle 15 godina ponovo dobili pravo da dobijemo regres i topli obrok", rekao je Savić Tanjugu.
On je kazao da kada će se to pravo ostvariti, zavisi od uređivanja novih sektorskih zakona i sredstava u budžetu.
"Neophodno je da se obezbede sredstva u budžetu da bi zaposleni ovo pravo mogli da osete kroz svoj džep, odnosno da prime uvećanu zaradu. To ćemo morati da sačekamo, ali to je ono što su sindikati tražili", rekao je Savić.
On je dodao da je i način uređivanja minulog rada nešto povoljniji nego što je bio predviđen Zakonom o radu, što znači da su zaposleni dobili veća prava.
"Topli obrok i regres neće biti u koeficijentu već će biti iskazan posebno i zavisiće od stanja sredstava u budžetu. Zavisi od toga kada će vlada doneti odluku o visini tih primanja i koliko će ona biti iznositi. Moraćemo da sačekamo, ali je bitno da smo opet dobili pravo na to, odnosno pravo koje nismo imali poslednjih 15 godina", naveo je.
Savić kaže da pregovori u vezi rešenja u zakonu nisu bili laki i da su trajali nekoliko meseci.
"Ovo je bila prilika da su posle dužeg vremena sindikati uspeli da jedan zakon vrate iz dalje procedure na doradu i da utiču na popravljanje samog teksta i zakona u korist zaposlenih i da se takav zakon usvoji", kazao je Savić.
U narednom periodu sledi usvajanje novih, posebnih ili sektorskih zakona kako bi Zakon o platama mogao da se primeni od početka 2017. godine, rekao je Savić navodeći da je sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dogovoreno da sindikati budu uključeni u to.
Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji obuhvata oko 500.000 građana kojima je država poslodavac, kojima će sve zarade biti obračunavane na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata.
Time se ostvaruje princip "jednaka plata za jednak rad". Raspon koeficijenata će se definisati posebnim zakonima, čije donošenje se očekuje nakon usvajanja ovog takozvanog krovnog propisa.
Izvor: TANJUG

Beograd, 22.02.2016. godine

Komisija zauzela stav vezano za pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza

Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za delatnost zdravstva dala je mišljenje broj 110-00-00063/2016-05, kojim se potvrđuje da pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada u smislu člana 102. stav 1. tačka 1) navedenog kolektivnog ugovora, imaju svi zaposleni koji imaju troškove prilikom dolaska na rad i odlaska sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedeno mišljenje Komisije.


Dopis Ministarstva zdravlja   preuzmi fajl

Beograd, 18.02.2016. godine

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja odgovorilo na urgenciju Sindikata vezano za hitno postupanje, poštovanje zakona i uvećanje plata svim zaposlenim u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 3% počev od plate za decembar 2015. godine.
Tim povodom, navedeno ministarstvo je uputilo dopis Ministarstvu finansija.
U prilogu ovog obaveštenja, možete videti navedene dopise.

Dopis Ministarstvu finansija   preuzmi fajl

Dopis Sindikatu   preuzmi fajl

 

Beograd, 17.02.2016. godine

JUBILARNE NAGRADE U SKLADU SA PROSEKOM IZ DECEMBRA
Obaveštavamo Vas da je Komisija za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU dala mišljenje broj 110-00-00155/2015-05, kojim se potvrđuje da se jubilarna nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 35 godina rada provedenih u radnom odnosu isplaćuje u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE nezavisno od toga kada se podaci o zaradi objavljuju.

Podsećamo da prosečna zarada po zaposlenom isplaćena u decembru 2015.godine iznosi 70.763,00 dinara.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti navedeno mišljenje Komisije, kao i podatak o prosečnoj zaradi u decembru 2015. godine koji je objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije.

Mišljenje Komisije      preuzmi fajl

Pregled decembarskih zarada   preuzmi fajl

Beograd, 12.02.2016. godine

ZAPOSLENIMA KOJI SU PRIMILI VIŠE ZARADA U JEDNOM MESECU BIĆE REFUNDIRAN ”SOLIDARNI POREZ”

Obaveštavamo Vas da je nakon više od dve godine od preduzimanja aktivnosti Sindikata vezano za uvođenje ”solidarnog poreza” u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Vlada Republike Srbije donela zaključak kojim se omogućava povraćaj nezakonito naplaćenog iznosa poreza. Podsećamo da je naš Sindikat prvi preduzeo aktivnosti i ukazao na nepravilnosti do kojih je doveo ovako nakaradan zakon.
Ukazujemo još jednom da je Sindikat 12.02.2014. godine POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU ("Službeni glasnik RS", br. 108/2013) SA ZAHTEVOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE.
Ovim povodom, Ustavni sud se još uvek nije oglasio.Nesumnjivo je da je sporni zakon u celosti neustavan.
Zaposleni kojima je Poreska uprava obračunala i naplatila porez koji se odnosi na objedinjene zakasnele isplate plata u jednom mesecu, koje zbirno prelaze iznos od 60.000,00 dinara, mogu da PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOJ PORESKOJ UPRAVI I NOVAC ĆE IM BITI VRAĆEN!
Sa ponosom ističemo da je naš Sindikat izvojevao još jednu pobedu i uspeo da zaštiti naše članove i sve zaposlene u javnom sektoru koji su bili oštećeni primenom navedenog zakona.
Sindikat će i nadalje biti prvi u preduzimanju aktivnosti u cilju zaštite prava zaposlenih.

Beograd, 6.02.2016. godine
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, kojoj je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, postignuta je saglasnost oko Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Iz navedenog izdvajamo sledeće:
-Plata i elementi plate uređuju se i Kolektivnim ugovorom
-Keoficijent ne sadrži naknadu za regres i topli obrok. O njihovoj visini odluku će donositi Vlada uz predhodno pribavljeno mišljenje SES-a
-Naknada za minuli rad ostaje 0,4% po godini staža (u javnom sektoru)
-Naknada plate je nepromenjena , kao u Zakonu o radu.
-Danom primene, plata zaposlenog ne može biti manja od plate koju je zaposleni imao pre primene ovog zakona!
O svim ostalim detaljima bićete obavešteni od strane predsednika Sindikata.

ses

Beograd, 2.02.2016. godine

Povodom informacija koje su se pojavile u sredstvima javnog informisanja o tome da su uvaženi zahtevi sindikata vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da je neophodno sprovesti sindikalne aktivnosti povodom štrajka upozorenja zakazanog za 03.02.2016.godine u skladu sa donetom odlukom ROS-a.
Reprezentativni sindikati javnih službi su održali konferenciju za štampu na kojoj je potvrđeno da će se štrajk upozorenja održati sutra u skladu sa ranije donetim odlukama.
U Sindikat je pristigla izmenjena verzija Nacrta Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Navedena verzija sadrži značajne izmene i odredbe o kojima ranije nije bilo razgovora.
Tim povodom, u četvrtak 04.02.2016.godine, održaće se sastanak ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički sa predstavnicima reprezentativnih sindikata javnih službi.
Zakazan je i sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije Aleksandrom Vučićem u subotu 06.02.2016.rodine, kada će biti održana i sednica SES-a.
U zavisnosti od rezultata razgovora sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, nadležni organi Sindikata će razmatrati odluku o eventualnoj obustavi planiranih sindikalnih aktivnosti.

strajk upozorenja 2016

 

Klikom na sliku možete preuzeti plakat u .pdf formatu

strajk1 Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo odluku da se održi jednosatni štrajk upozorenja ukoliko se ne uvaže zahtevi Sindikata vezano za predloženi tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Ukoliko se zahtevi Sindikata ne uvaže, Štrajk upozorenja će se održatiu sredu 03. februara 2016. godine u periodu od 11 do 12 časova.

Podsećamo da su reprezentativni sindikati javnog sektora uputili predsedniku Vlade Republike Srbije zahtev za održavanje sastanka povodom navedenog zakona.
Ukoliko se sastanak ne održi, odnosno ne dođe do prihvatljivog rešenja, Sindikat će u skladu sa zakonom, u ponedeljak predati nadležnim državnim organima dokumentaciju o održavanju štrajka upozorenja.
Shodno postignutom dogovoru, isto će učiniti i svi ostali reprezentativni sindikati javnih službi.
Ne pristajemo na dalje umanjivanje prava zaposlenih!
Pozivamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da uzmu učešće u aktivnostima Sindikata, kao i sve zaposlene koje će ovakav nakaradni neoliberalni zakon u potpunosti diskriminisati i dodatno pogoršati radno-pravni i materijalni položaj.

O ishodu pregovora, ukoliko ih bude, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

preuzmi fajl

 

Beograd, 26.01.2016. godine
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

PREDMET: ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA POVODOM ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Poštovani,
Reprezentativni sindikati javnog sektora obraćaju Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka povodom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi tekst. Zaposlenima je osporeno pravo pre svega na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, naknada troškova za ishranu, pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora...
Napominjemo da će se ukidanjem navedenih prava zaposlenih, plate zaposlenih drastično umanjiti. Podsećamo da je zaposlenima u 2015. godini već smanjena plata za 10%. Apsolutno je neprihvatljivo svako dodatno umanjenje ionako niskih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, sindikati javnog sektora će biti primorani da preduzmu radikalniji vid sindikalnih aktivnosti.
Sa iznetog, Sindikati očekuju da iskazani zahtev uzmete u razmatranje no hitnom postupku i u najkraćem mogućem roku zakažete sastanak na kome bismo Vam neposredno ukazali na opravdane zahteve reprezentagivnih sindikata javnog sektora i došli do prihvatljivog rešenja koje bi bilo u interesu svih.

preuzmi fajl

Beograd, 22.01.2016. godine

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da na sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 21.01.2016.godine, nije postignuta saglasnost vezano za tekst Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nakon višemesečnih pregovora radne grupe SES-a za izradu navedenog zakona i postizanja saglasnosti vezano za ključna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, ministar finansija Dušan Vujović nije dao saglasnost na predloženi teskt.
Naime, navedeni ministar je osporio pre svega prava zaposlenih na minuli rad, naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu...
Ministar je nakon svog izlaganja rekao da neće dozvoliti ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o radu i poručio prisutnima:”VI NAĐITE DRUGU DRŽAVU.”
Nije nam poznato na osnovu kojih zakonskih ovlašćenja jedan ministar finansija može osporiti tekst predlagača zakona čiji je ministar istovremeno i potpredsednik Vlade Republike Srbije i na osnovu čega poručuje zaposlenima da traže drugu državu.
Zar je malo mladih, školovanih ljudi poput lekara i medicinskih sestara i tehničara napustilo Republiku Srbiju?
Očigledno nije, jer nas ministar finansija otvoreno tera da napustimo zemlju.
Možda će u tom slučaju budžet biti u skladu sa zahtevima Svetske banke.
Napominjemo da će se ukidanjem prava zaposlenih na minuli rad i naknadu zarade u skladu sa Zakonom o radu, plate zaposlenih drastično umanjiti.
Zar je ministar zaboravio prošlogodišnje smanjenje plata za 10%?
Ne pristajemo na dodatno umanjenje ionako malih plata.
Ukoliko Vlada Republike Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje prava zaposlenih, sindikati javnog sektora će organizovati proteste i stupiti u štrajk!!!
Ovo su danas na konferenciji za novinare poručili predstavnici sindikata javnog sektora.
U toku sledeće nedelje biće održane sednice organa sindikata javnih službi na kojima će se doneti potrebne odluke, a potom i dati instrukcija članstvu o daljim aktivnostima Sindikata.

Beograd, 18.01.2016. godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
v.d. direktor, dr Verica Lazić

PREDMET : ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Poštovani,
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije smatraju da je neophodno da se po HITNOM postupku izvrši izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) za zaposlene u Zavodima i službama hitne medicinske pomoći.
Navedeno se prvenstveno odnosi na vozače hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da svi vozači u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži.
Sindikati insistiraju da se ne vrši smanjivanje plata, odnosno koeficijenata vozačima u navedenim službama.
Očekujemo Vaše postupanje po iskazanom zahtevu i hitnu izmenu Uredbe.

Beograd, 14.01.2016. godine

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ( Sl. Glasnik RS broj 103/2015) predviđeno je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite mogu povećavati za 3%.
Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je predviđeno :
„ Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“
Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti – što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata.
Podsećamo na izjavu premijera da će svi zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imati povećanje plata u ovoj godini što je u suprotnosti sa Zaključkom Vlade.
Da li je obećanje - ludom radovanje ili će Vlada shvatiti da će trećina zaposlenih u ovim delatnostima ostati bez povećanja plata.
Očekujemo hitno postupanje Vlade i donošenje novog zaključka kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i ispravila nepravda prema zaposlenima sa najnižim platama.

Beograd, 13.01.2016. godine
DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
PREDSEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA

PREDMET: OBAVEŠTENJE O ISKAZIVANJU SOLIDARNOSTI POVODOM TRAGIČNO NASTRADALE ZAPOSLENE
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije predlažu da se u znak solidarnosti povodom ubistva na radnom mestu naše koleginice LJubinke Popović danas 13.januara 2016. godine u svim zdravstvenim ustanovama obustavi rad na pet minuta u periodu od 13:00 do 13:05 časova, kako bismo ćutanjem odali poštu tragično nastradaloj koleginici.
Smatramo da je ovakav vid solidarnosti najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.

preuzmi fajl

Beograd, 12.01.2016. godine

Reprezentativni sindikati društvenih delatnosti iskazuju ogromno nezadovoljstvo predloženim Nacrtom zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i načinom na koji se pregovori vode vezano za održavanje sastanaka Radne grupe za izradu spornog zakona.
Ukazujemo da odredbe spornog zakona derogiraju odredbe zaključenih kolektivnih ugovora, kao i zakona o radu, a naročito u delu koje propisuje minuli rad, naknadu plate, pravo zaposlenih na regres i topli obrok, otpremninu, naknadu troškova...
Ukoliko sporni zakon bude usvojen u predloženoj formi, nesumljivo će se izvršiti diskriminacija zaposlenih u delu javnog sektora, koji zaposleni će imati manja prava od prava koja uživaju zaposleni kako u delu javnog sektora na koji se sporni zakon ne primenjuje, tako i u realnom sektoru.
Normiranje minulog rada na način kako je predloženo, zaposlenima se isti nakon što se obračuna kroz koeficijent, praktično nadalje neće ni obračunavati.
Naknade plate je propisana u visini osnovne plate, što je daleko manje pravo od onog koji je propisan reformiskim Zakonom o radu. Ha ovaj način, zaposleni u delu javnog sektora će biti drastično oštećeni i diskrimisani u odnosu na druge zaposlene.
Predloženo je i da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Predviđeno je da najmanja plata bude u visini minimalne zarade. Gde su onda u takvoj plati regres i topli obrok?
Sindikati insistiraju na poštovanju odredbi zakona o radu i zaključenih kolektivnih ugovora.
U slučaju da Vlada Republike Srbije usvoji predloženi Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, argumente sindikata koje nije želela da čuje za pregovaračkim stolom, čuće na ulici.
Budite spremni...

Beograd, 6.01.2016. godine
Obaveštavamo Vas da je u Ministarstvu zdravlja obavljeno više sastanaka vezano za kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih nemedicinskih radnika u zdravstvu.
Zahtev našeg Sindikata da najpre prestane radni odnos zaposlenima koji su u vreme važenja propisa o zabrani zapošljavanja, primljeni bez saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava nije prihvaćen.
Usaglašeni kriterijumi će biti poslati svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže.
O daljem postupanju i aktivnostima Sindikita bićete blagovremeno obavešteni.

Cenjeni posetioci sajta

Zbog ničim izazvanog napada hakera, sajt se redizajnira kompletno od početka, jer nije moguće utvrditi tačno vreme infekcije, odnosno da li je rezervna kopija bezbedna.

Vaš pouzdani izvor informacijaće ponovo biti u punom sjaju u najskorije vreme.

Hvala na razumevanju

Administrator

Zdravstvo

link zdravko

zasto ovaj sindikat

flajer szv

pdfico

Zakon o radu

pdfico

Zakon o sistemu plata
zaposlenih u javnom sektoru

pdfico

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pdfico

Zakon o socijalnoj zaštiti

pdfico

Uredba o korektivnom koeficijentu

Go to top