Budi deo pravog tima
Borimo se za tvoju platu, čuvamo tvoje radno mesto
Svako treće i naredno dete naših članova dobija poklon čestitku

Beograd, 9.10.2015. godine
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i sve zaposlene u javnom sektoru, da je Ustavni sud Republike Srbije na podnetu inicijativu našeg Sindikata pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Ustavni sud je usvojio zahtev Sindikata za određivanje privremene mere, odnosno doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba.
Podsećamo da se naš Sindikat PRVI OGLASIO PROTIV usvajanja ovako nakaradnog zakona još 29. jula 2015. godine, još dok se osporeni zakon nalazio u skupštinskoj proceduri.
Sindikat je ukazivao Vladi Republike Srbije da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.
Naše primedbe nisu tada uzete u razmatranje, zakon je donet po hitnoj proceduri, bez razmatranja na Socijalno-ekonomskom savetu, te smo bili prinuđeni da prava naših članova i svih zaposlenih u javnom sektoru zaštitimo obraćanjem Ustavnom sudu Republike Srbije. Činjenica je da je naš Sindikat prvi podneo Inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba osporenog zakona još 11. septembra 2015. godine, a ista je objavljena i na sajtu našeg Sindikata.
Ovom prilikom želimo da iskažemo zahvalnost Ustavnom sudu na blagovremenom postupanju i prihvatanju opravdanih zahteva Sindikata, čime je sprečena kako smo to tvrdili od prvog dana diskriminacija zaposlenih žena, a samim tim i nastupanje neotklonjivih štetnih posledica za lica na koja bi se sporne odredbe primenile.
Sindikat će i nadalje biti prvi u preduzimanju svih aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja članstva i zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti!

Zakon o načinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru  sprovodi se stihijski. Direktorima je dato ovlašćenje da postupaju po svom ličnom nahodjenju. Protivurečna su tumačenja Zakona i kao svaki na brzinu i bez javne rasprave donet Zakon, ostavlja katastrofalne posledice. Mnogi direktori u preterano revnosnom tumačenju Zakona penzionišu sve žene  koje su napunile 60, 5 godina, a da pre toga nisu konusltovali  načelnike  i glavne sestre službi i sagledali potrebe za kontinuiranim pružanjem zdravstvene zaštite.

Definitivna diskriminacija žena bez presedana. Ugrožavanje lične i porodične egzistencije naprasnim penzionisanjem žena /koje su u velikom broju slučajeva samohrane/, a sve nepripremljene za ovakvu situaciju.

Velika šteta se nanosi svakoj osobi koja po navedenom Zakonu gubi pravo na rad, ali i zdravstvu u celini.

Sindikat mora zastupati pravo na rad svakog našeg člana i boriti se za svako radno mesto.

Naš Sindikat je prva institucija koja zahteva ocenu ustavnosti. Zahtevamo da Ustavni sud RS da odgovor koji nije čutanje.

Beograd, 8.10.2015. godine
Udovički:Produžiti ugovore posle 12.oktobra

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je dopis svim ministarstvima u kome izražava svoj stav da je neophodno da svi organizacioni oblici ponude zaposlenima koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju sporazum o nastavku radnog odnosa do donošenja akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih, odnosno za onaj vremenski period u kome će organizacioni oblik nakon donošenja ovog akta moći da sagleda potrebe obavljanja svih funkcija u novoj organizaciji.
Izuzetno, ako je i bez akta o maksimalnom broju, u skladu sa planiranom racionalizacijom i promenom unutrašnje organizacije, moguće u ovom trenutku sagledati poslove koji će se izmenom sistematizacije ukinuti ili na njima smanjiti broj izvršilaca, može se raskinuti radni odnos zaposlenima koji rade na tim poslovima a koji ispunjavaju uslove za penziju ako se time neće onemogućiti ili umanjiti izvršavanje poslova koje organizacioni oblik obavlja. Pri ovakvom postupanju naročito se mora voditi računa da se raskidom radnog odnosa postižu efekti racionalizacije broja zaposlenih i da se isti moraju odraziti u aktima o sistematizaciji koji će biti predmet provere i davanja saglasnosti u skladu sa zakonom.
Na ovakav potez, Ministarstvo se odlučilo jer Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru stupa na snagu 12. oktobra, a član 20. je propisao da zaposlenom prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju. Izuzetno, radni odnos zaposlenog neće prestati ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja a najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, radi obezbeđivanje stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.
Stoga, iako Zakon izričito ne uslovljava primenu člana 20. prethodnim donošenjem odluke o maksimalnom broju zaposlenih, isti je nemoguće posmatrati van ciljeva Zakona i konteksta potrebne racionalizacije, odnosno sagledavanja potreba poslodavca za obavljanjem određenih poslova koji su neophodni za izvršavanje njegovih funkcija.
Imajući u vidu ciljeve zakona i razloge za njegovo donošenje, ovo ministarstvo je u više pisanih i usmenih saopštenja davalo ciljno tumačenje člana 20. Zakona i ukazivalo na potrebno postupanje u sledećim, najčešće mogućim situacijama:
Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, pa to upražnjeno mesto mora biti popunjeno prijemom novih zaposleni, nije u skladu sa ciljevima Zakona i potrebno je da se zaposlenima ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa;
Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, ali upražnjeno mesto može biti popunjeno raspoređivanjem postojećih zaposlenih a ukidanjem i smanjenjem izvršilaca na drugim poslovima, bila bi u skladu sa ciljevima zakona i opravdano je da se racionalizacija u ovakvim situacijama sprovodi kroz raskid radnog odnosa zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju;
Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla menja i ukidaju se radna mesta ili smanjuje broj izvršilaca na poslovima na kojima rade zaposleni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju, jeste opravdana i razlog je da se racionalizacija sprovodi kroz raskid radnog odnosa zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju.

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljena je radna verzija Kataloga generičkih radnih mesta u javnom sektoru. 

U Katalogu moraju biti prepoznati svi profili zaposlenih, kako bi im se kasnije mogao odrediti odgovarajući koeficijent.

Neophodno je najkasnije do utorka 13. oktobra predsednicima sindikalnih organizacija dostaviti sve primedbe, mišljenja i sugestije na Katalog generičkih radnih mesta, kako bi se oni mogli proslediti Stručnoj službi Sindikata.

Radnu verziju Kataloga generičkih radnih mesta možete preuzeti ovde 

Beograd, 6.10.2015. godine
Obaveštavamo Vas da je Sindikat sve dostavljene primedbe na Radnu verziju Kataloga radnih mesta za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite koje su dostavljene od strane organa Sindikata sa terena, sublimirao i u pisanoj formi predao resornim ministarstvima.
Ovim povodom sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja očekuje se tokom sledeće nedelje.
Sastanak sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vezano za katalog radnih mesta u socijalnoj zaštiti biće održan 12. oktobra 2015. godine.

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA
- DIREKTORU - 


„Povodom često postavljanog pitanja da li Zakon o načinu određivalja maksimalnog broja zaposlepih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu) primorava na penzionisanje svih onih koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da saopšti sledeće:

Zakon o maksimumu je oročeni, iznuđeni instrument - on postavlja način i daje sredstva da država sagleda gde i kako svoj posao može da obavlja na racionalniji način. Sam po sebi on ne propisuje ni gde ni koliko ušteda može da se nađe, ali u rukama odgovornih rukovodilaca on omogućava da se javna uprava racionalizuje sa najmanje moguće štete, čak i sa mogućim poboljšanjima, po kvalitet uspuga koje država pruža. Proces racionalizacije sprovodi se po treći put u Srbiji, ali po prvi put postoji način i čvrsta namera da se to radi promišljeno, vodeći računa kako o potrsbi da se sačuva i unapredi kapacitet države da pruža usluge, tako i da se minimizuju socijalne posledice. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Drugim rečima, u skladu sa stavovima koje Ministarstvo zauzima, Zakon ne treba shvatiti tako da penzionisanje zaposlenih protiv njene/njegove volje predstavlja osnov za novo zapošljavanje. Ukoliko postoji pak, mogućnost da se nečijim penzionisanjem spreči da neko drugi, istih kvalifikaciJa i stručnog znanja, ostane bez Posla i bez penzije — socijalno je odgovorno da se tako i učini. S tim u vezi, Ministarstvo je u više navrata uputilo jasnu poruku Javnosti i socijalno-ekonomskim partnerima i u komunikaciji sa drugim državnim organima.

Zakon o maksimumu ne diskriminiše, čak se ni ne bavi bilo kakvim ličnim karakteristikama ili kvalitetima zaposlenih. Uslovi za pepziju propisani su Drugim zakonima, kao što je Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ili posebni zakoni kojima se regulišu specifični uslovi rada u policiji, visokom obrazovanju i slično. Činjenica je da, s obzirom na važeće zakone, član 20 najviše pogađa žene između 60,5 i 65 godina života, ali pogađa i značajan broj zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom najčešće muškaraca.

Zakon omogućava i podstiče na promišljeno i odgovorno ponašanje poslodavaca, ali ne može da zameni njihovu odgovornost i posvećenost. U prethodšš racionalizacijama sistem se zasnivao, a poslodavci tolerisali, da se kroz dobrovoljne otpremnine i penzionisanje uprazne mnoga neophodna radna mesta. Taj pristup ostavio je upravu desetkovanom — npr. u inspekcijama. Ovog puta zakon daje više podsticaja poslodavcima da reorganizuju rad, procene koji stručni profili nedostaju da bi se rad unapredio i modernizovao, kao i gde je višak zaposlenih i na kojim radnim mestima.“

Beograd, 2.10.2015. godine
Obaveštavamo Vas da je danas 02.10.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o otvorenim pitanjima, a naročito o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon).
Predstavnici Ministarstva zdravlja su potvrdili da će poslati instrukciju svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže vezano za primenu zakona, u smislu da će svaka ustanova morati da pošalje spisak zaposlenih kojima po sili zakona prestaje radni odnos i to onih koji su neophodni da ostanu da obavljaju poslove i onih koji nisu, a konačan sud o tome ko od zaposlenih treba da ostane da radi i sklopi sporazum o nastavku radnog odnosa, a ko odlazi u penziju, doneće Ministarstvo zdravlja.
Umesto zaposlenih kojima prestane radni odnos, nije moguć novi prijem radnika bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i Komisije u skladu sa važećim propisima.
Na katalog radnih mesta, Sindikat će ministarstvu dati konretne primedbe u pismenoj formi, a koje nisu već usmeno saopštene na sastanku.
Očekuje se objavljivanje radne verzije kataloga za nemedicinske poslove.
Sledeći sastanak vezano za katalog radnih mesta će se održati sredinom tekućeg meseca.
U toku oktobra meseca očekuje se konačno rešavanje pitanja statusa zaposlenih u stomatologiji, kao i zaposlenih sa Kosova i Metohije koji nisu radno angažovani.
Za stomatologiju važe kriterijumi o kojima su ranije predstavnici reprezentativnih sindikata i Ministarstva zdravlja postigli saglasnost.
Konačnu odluku o tome treba da donese Vlada Republike Srbije u toku ove nedelje.

Strana 1 od 17

Zakoni

Novi Zakon o radu

Poseban kolektivni ugovor
za zdravstvo
2015.

Zakon o zdr. zaštiti

Zakon o soc. zaštiti

pdfslika

Poseban kolektivni ugovor
za socijalnu zaštitu - 2015.

 

 

Klikni na sliku  za uvećanje

zzjz s

Iz privatnih ustanova

U poslednje vreme učestala su obraćanja našem Sindikatu od strane zaposlenih iz privatnih zdravstvenih ustanova i ukazivanja na nemogućnost ostvarivanja prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom ... opširnije

Možete nas pronaći i na Fejsbuku

i na Ju tjubu

jutjub3

Kliknite na sliku da vidite ceo tekst

Dokumenti

Statut 2011.

pdfslika

Pravilnik o dodeli pomoći članstvu

pdfslika

Pravilnik o pozajmicama sindikalnim organizacijama

Članovi organa Sindikata 2011 - 2016.

 

Uredba o korektivnom koeficijentu

pdfslika 

Povelja o solidarnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite jugoistočne Evrope

Prijava

Danas 19 Juče 249 Ove nedelje 1234 Ukupno 166940

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Pretraga sajta

Nazad na vrh